转载: php中文转拼音(可调用首字母) 支持gb2312和utf-8

2014年05月03日 14:15 by:空城

导读: 转载: php中文转拼音(可调用首字母) 支持gb2312和utf-8, 很方便的一个php中文转拼音类程序, 可以指定gb2312和utf-8编码, 还可以返回汉字首字母.

 1. <?php
 2. // 此类是根据ASCII码转换,GB2312库对多音字也无能为力,此类优点是性能比较高。
 3. // GB2312标准共收录6763个汉字,此类的算法只支持其中的一级汉字3755个,不在范围内的汉字是无法转换,如:中国前总理朱镕基的“镕”字。
 4. class pinyin{
 5. public static function utf8_to($s, $isfirst = false) {
 6. return self::to(self::utf8_to_gb2312($s), $isfirst);
 7. }

 8. public static function utf8_to_gb2312($s) {
 9. return iconv('UTF-8', 'GB2312//IGNORE', $s);
 10. }

 11. // 字符串必须为GB2312编码
 12. public static function to($s, $isfirst = false) {
 13. $res = '';
 14. $len = strlen($s);
 15. $pinyin_arr = self::get_pinyin_array();
 16. for($i=0; $i<$len; $i++) {
 17. $ascii = ord($s[$i]);
 18. if($ascii > 0x80) {
 19. $ascii2 = ord($s[++$i]);
 20. $ascii = $ascii * 256 + $ascii2 - 65536;
 21. }


 22. if($ascii < 255 && $ascii > 0) {
 23. if(($ascii >= 48 && $ascii <= 57) || ($ascii >= 97 && $ascii <= 122)) {
 24. $res .= $s[$i]; // 0-9 a-z
 25. }elseif($ascii >= 65 && $ascii <= 90) {
 26. $res .= strtolower($s[$i]); // A-Z
 27. }else{
 28. $res .= '_';
 29. }
 30. }elseif($ascii < -20319 || $ascii > -10247) {
 31. $res .= '_';
 32. }else{
 33. foreach($pinyin_arr as $py=>$asc) {
 34. if($asc <= $ascii) {
 35. $res .= $isfirst ? $py[0] : $py;
 36. break;
 37. }
 38. }
 39. }
 40. }
 41. return $res;
 42. }


 43. public static function to_first($s) {
 44. $ascii = ord($s[0]);
 45. if($ascii > 0xE0) {
 46. $s = self::utf8_to_gb2312($s[0].$s[1].$s[2]);
 47. }elseif($ascii < 0x80) {
 48. if($ascii >= 65 && $ascii <= 90) {
 49. return strtolower($s[0]);
 50. }elseif($ascii >= 97 && $ascii <= 122) {
 51. return $s[0];
 52. }else{
 53. return false;
 54. }
 55. }


 56. if(strlen($s) < 2) {
 57. return false;
 58. }


 59. $asc = ord($s[0]) * 256 + ord($s[1]) - 65536;


 60. if($asc>=-20319 && $asc<=-20284) return 'a';
 61. if($asc>=-20283 && $asc<=-19776) return 'b';
 62. if($asc>=-19775 && $asc<=-19219) return 'c';
 63. if($asc>=-19218 && $asc<=-18711) return 'd';
 64. if($asc>=-18710 && $asc<=-18527) return 'e';
 65. if($asc>=-18526 && $asc<=-18240) return 'f';
 66. if($asc>=-18239 && $asc<=-17923) return 'g';
 67. if($asc>=-17922 && $asc<=-17418) return 'h';
 68. if($asc>=-17417 && $asc<=-16475) return 'j';
 69. if($asc>=-16474 && $asc<=-16213) return 'k';
 70. if($asc>=-16212 && $asc<=-15641) return 'l';
 71. if($asc>=-15640 && $asc<=-15166) return 'm';
 72. if($asc>=-15165 && $asc<=-14923) return 'n';
 73. if($asc>=-14922 && $asc<=-14915) return 'o';
 74. if($asc>=-14914 && $asc<=-14631) return 'p';
 75. if($asc>=-14630 && $asc<=-14150) return 'q';
 76. if($asc>=-14149 && $asc<=-14091) return 'r';
 77. if($asc>=-14090 && $asc<=-13319) return 's';
 78. if($asc>=-13318 && $asc<=-12839) return 't';
 79. if($asc>=-12838 && $asc<=-12557) return 'w';
 80. if($asc>=-12556 && $asc<=-11848) return 'x';
 81. if($asc>=-11847 && $asc<=-11056) return 'y';
 82. if($asc>=-11055 && $asc<=-10247) return 'z';
 83. return false;
 84. }

 85. public static function get_pinyin_array() {
 86. static $py_arr;
 87. if(isset($py_arr)) return $py_arr;

 88. $k = 'a|ai|an|ang|ao|ba|bai|ban|bang|bao|bei|ben|beng|bi|bian|biao|bie|bin|bing|bo|bu|ca|cai|can|cang|cao|ce|ceng|cha|chai|chan|chang|chao|che|chen|cheng|chi|chong|chou|chu|chuai|chuan|chuang|chui|chun|chuo|ci|cong|cou|cu|cuan|cui|cun|cuo|da|dai|dan|dang|dao|de|deng|di|dian|diao|die|ding|diu|dong|dou|du|duan|dui|dun|duo|e|en|er|fa|fan|fang|fei|fen|feng|fo|fou|fu|ga|gai|gan|gang|gao|ge|gei|gen|geng|gong|gou|gu|gua|guai|guan|guang|gui|gun|guo|ha|hai|han|hang|hao|he|hei|hen|heng|hong|hou|hu|hua|huai|huan|huang|hui|hun|huo|ji|jia|jian|jiang|jiao|jie|jin|jing|jiong|jiu|ju|juan|jue|jun|ka|kai|kan|kang|kao|ke|ken|keng|kong|kou|ku|kua|kuai|kuan|kuang|kui|kun|kuo|la|lai|lan|lang|lao|le|lei|leng|li|lia|lian|liang|liao|lie|lin|ling|liu|long|lou|lu|lv|luan|lue|lun|luo|ma|mai|man|mang|mao|me|mei|men|meng|mi|mian|miao|mie|min|ming|miu|mo|mou|mu|na|nai|nan|nang|nao|ne|nei|nen|neng|ni|nian|niang|niao|nie|nin|ning|niu|nong|nu|nv|nuan|nue|nuo|o|ou|pa|pai|pan|pang|pao|pei|pen|peng|pi|pian|piao|pie|pin|ping|po|pu|qi|qia|qian|qiang|qiao|qie|qin|qing|qiong|qiu|qu|quan|que|qun|ran|rang|rao|re|ren|reng|ri|rong|rou|ru|ruan|rui|run|ruo|sa|sai|san|sang|sao|se|sen|seng|sha|shai|shan|shang|shao|she|shen|sheng|shi|shou|shu|shua|shuai|shuan|shuang|shui|shun|shuo|si|song|sou|su|suan|sui|sun|suo|ta|tai|tan|tang|tao|te|teng|ti|tian|tiao|tie|ting|tong|tou|tu|tuan|tui|tun|tuo|wa|wai|wan|wang|wei|wen|weng|wo|wu|xi|xia|xian|xiang|xiao|xie|xin|xing|xiong|xiu|xu|xuan|xue|xun|ya|yan|yang|yao|ye|yi|yin|ying|yo|yong|you|yu|yuan|yue|yun|za|zai|zan|zang|zao|ze|zei|zen|zeng|zha|zhai|zhan|zhang|zhao|zhe|zhen|zheng|zhi|zhong|zhou|zhu|zhua|zhuai|zhuan|zhuang|zhui|zhun|zhuo|zi|zong|zou|zu|zuan|zui|zun|zuo';
 89. $v = '-20319|-20317|-20304|-20295|-20292|-20283|-20265|-20257|-20242|-20230|-20051|-20036|-20032|-20026|-20002|-19990|-19986|-19982|-19976|-19805|-19784|-19775|-19774|-19763|-19756|-19751|-19746|-19741|-19739|-19728|-19725|-19715|-19540|-19531|-19525|-19515|-19500|-19484|-19479|-19467|-19289|-19288|-19281|-19275|-19270|-19263|-19261|-19249|-19243|-19242|-19238|-19235|-19227|-19224|-19218|-19212|-19038|-19023|-19018|-19006|-19003|-18996|-18977|-18961|-18952|-18783|-18774|-18773|-18763|-18756|-18741|-18735|-18731|-18722|-18710|-18697|-18696|-18526|-18518|-18501|-18490|-18478|-18463|-18448|-18447|-18446|-18239|-18237|-18231|-18220|-18211|-18201|-18184|-18183|-18181|-18012|-17997|-17988|-17970|-17964|-17961|-17950|-17947|-17931|-17928|-17922|-17759|-17752|-17733|-17730|-17721|-17703|-17701|-17697|-17692|-17683|-17676|-17496|-17487|-17482|-17468|-17454|-17433|-17427|-17417|-17202|-17185|-16983|-16970|-16942|-16915|-16733|-16708|-16706|-16689|-16664|-16657|-16647|-16474|-16470|-16465|-16459|-16452|-16448|-16433|-16429|-16427|-16423|-16419|-16412|-16407|-16403|-16401|-16393|-16220|-16216|-16212|-16205|-16202|-16187|-16180|-16171|-16169|-16158|-16155|-15959|-15958|-15944|-15933|-15920|-15915|-15903|-15889|-15878|-15707|-15701|-15681|-15667|-15661|-15659|-15652|-15640|-15631|-15625|-15454|-15448|-15436|-15435|-15419|-15416|-15408|-15394|-15385|-15377|-15375|-15369|-15363|-15362|-15183|-15180|-15165|-15158|-15153|-15150|-15149|-15144|-15143|-15141|-15140|-15139|-15128|-15121|-15119|-15117|-15110|-15109|-14941|-14937|-14933|-14930|-14929|-14928|-14926|-14922|-14921|-14914|-14908|-14902|-14894|-14889|-14882|-14873|-14871|-14857|-14678|-14674|-14670|-14668|-14663|-14654|-14645|-14630|-14594|-14429|-14407|-14399|-14384|-14379|-14368|-14355|-14353|-14345|-14170|-14159|-14151|-14149|-14145|-14140|-14137|-14135|-14125|-14123|-14122|-14112|-14109|-14099|-14097|-14094|-14092|-14090|-14087|-14083|-13917|-13914|-13910|-13907|-13906|-13905|-13896|-13894|-13878|-13870|-13859|-13847|-13831|-13658|-13611|-13601|-13406|-13404|-13400|-13398|-13395|-13391|-13387|-13383|-13367|-13359|-13356|-13343|-13340|-13329|-13326|-13318|-13147|-13138|-13120|-13107|-13096|-13095|-13091|-13076|-13068|-13063|-13060|-12888|-12875|-12871|-12860|-12858|-12852|-12849|-12838|-12831|-12829|-12812|-12802|-12607|-12597|-12594|-12585|-12556|-12359|-12346|-12320|-12300|-12120|-12099|-12089|-12074|-12067|-12058|-12039|-11867|-11861|-11847|-11831|-11798|-11781|-11604|-11589|-11536|-11358|-11340|-11339|-11324|-11303|-11097|-11077|-11067|-11055|-11052|-11045|-11041|-11038|-11024|-11020|-11019|-11018|-11014|-10838|-10832|-10815|-10800|-10790|-10780|-10764|-10587|-10544|-10533|-10519|-10331|-10329|-10328|-10322|-10315|-10309|-10307|-10296|-10281|-10274|-10270|-10262|-10260|-10256|-10254';
 90. $key = explode('|', $k);
 91. $val = explode('|', $v);
 92. $py_arr = array_combine($key, $val);
 93. arsort($py_arr);

 94. return $py_arr;
 95. }
 96. }

 97. /*
 98. var_dump(0xE0);
 99. for($i=0; $i<=255; $i++) {
 100. var_dump("$i :". chr($i));
 101. }
 102. */

 103. var_dump(pinyin::utf8_to('镕字'));
 104. var_dump(pinyin::utf8_to('我是中国人'));
 105. var_dump(pinyin::utf8_to('PHP汉字转拼音类'));
 106. var_dump(pinyin::utf8_to('GB2312标准共收录6763个汉字,不在范围内的汉字是无法转换,如:中国前总理朱镕基的“镕”字。'));
 107. var_dump(pinyin::utf8_to('`1234567890-=QWERTYUIOP[]ASDFGHJKL;ZXCVBNM,./abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'));

 108. var_dump(pinyin::utf8_to('镕基', 1));
 109. var_dump(pinyin::utf8_to('我是中国人', 1));
 110. var_dump(pinyin::utf8_to('PHP汉字转拼音类', 1));
 111. var_dump(pinyin::utf8_to('GB2312标准共收录6763个汉字,不在范围内的汉字是无法转换,如:“镕”字。', 1));
 112. var_dump(pinyin::utf8_to('`1234567890-=QWERTYUIOP[]ASDFGHJKL;ZXCVBNM,./abcdefghijklmnopqrstuvwxyz', 1));

 113. var_dump(pinyin::to_first('镕字'));
 114. var_dump(pinyin::to_first('我是中国人'));
 115. var_dump(pinyin::to_first('PHP汉字转拼音类'));
 116. var_dump(pinyin::to_first('GB2312标准共收录6763个汉字,不在范围内的汉字是无法转换,如:“镕”字。'));
 117. var_dump(pinyin::to_first('▂▃▄▅▆▇█▉`1234567890-=QWERTYUIOP[]ASDFGHJKL;ZXCVBNM,./abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'));

 118. ?>