shell第十一课:if循环语句

2015年08月29日 23:31 by:唠吧小站
Shell 中if判断语句通常有下面的用法:
 • if ... fi 语句;
 • if ... else ... fi 语句;
 • if ... elif ... else ... fi 语句。

和其他程序类似 只不过最后要把if反过来写(fi)表示判断结束

举例:

比较好理解的一个判断语句:

举例:
 1. #!/bin/sh
 2. a=12
 3. b=23
 4. if [$a==$b]
 5. then
 6.  echo "a = b"
 7. else
 8.  echo "a!=b"
 9. fi #fi 就是 if 倒过来写。
注意:if和方括号[ ]之间必须有空格,否则会出错。